เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
WashCoin 1ใน49 ธุรกิจเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองจาก สวทช.

จากการที่รัฐมีโครงการหนุนผู้ประกอบการ ด้วยการลดภาษีครบวงจรตั้งแต่การวิจัย สู่การลงทุน Venture Capital

WashCoin ได้เสนอข้อมูล และโมเดลธุรกิจ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และได้รับการรับรองจาก สวทช. เป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

สำหรับข้อกำหนดในการยกเว้นภาษีมีทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

1. “รายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ” รวมถึง รายได้จากการจำหน่ายสินค้า รายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และ ทรัพย์สินต่างๆ

2. กําหนดให้เงินได้ สำหรับการลงหุ้นหรือลงทุน ในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท ทั้งนี้เงินที่ใช้ในการลงทุนต้องอยู่ช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และต้องเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3. บริษัทหรือกิจการตามข้อ 2 ต้องจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเป็นกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

4. ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ 2 ในปีภาษีใด ให้สิทธิ ในการได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้มารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นอันระงับไปเฉพาะในปีภาษีนั้น

สอบถามแฟรนไชส์ WashCoin ได้ที่
เพิ่มเพื่อน

แชร์โพสนี้

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *