เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ออมสินชี้ดัชนีความเชื่อมั่น Startup เติบโตสุดในกลุ่มเทคโนโลยี

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) ในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 62.16 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง (ระดับ 50) แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ Startup มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ Startup มีความเชื่อมั่นที่ดีในเกือบทุกองค์ประกอบหลัก โดยเฉพาะด้านผลประกอบการ ด้านการผลิต และด้านคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ Startup ส่วนใหญ่มีความกังวลด้านต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นจากค่าแรงขั้นต่า ค่าขนส่งและราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น

สาหรับในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการ Startup ส่วนใหญ่ประเมินว่าภาวะธุรกิจ Startup ในภาพรวม มีโอกาสดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup คาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าในภาพรวมที่อยู่ที่ระดับ 67.75 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง (ระดับ 50) และเพิ่มขึ้นจากดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 1

ภาคบริการ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ในภาคบริการอยู่ที่ระดับ 68.73 โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นที่ดีโดยทุกองค์ประกอบหลัก ทั้งด้านผลประกอบการ การผลิต การจ้างงาน การลงทุน และคำสั่งซื้อมีความเชื่อมั่นที่สูงกว่าภาคธุรกิจอื่นๆ

โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการเงิน การท่องเที่ยว และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าที่ให้ความสาคัญกับ Technology/Software เป็นหลัก

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ในอีก 3 เดือนข้างหน้าจำแนกตามภาคธุรกิจ ภาพรวมยังคงปรับตัวสูงขึ้น

โดยภาคบริการยังคงมีค่าดัชนีสูงกว่าธุรกิจอื่นที่ระดับ 76.68 เนื่องจาก ภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจกาลังฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากภาคการส่งออก ที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจน และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความชัดเจนมากขึ้น

สอบถามแฟรนไชส์ WashCoin ได้ที่
เพิ่มเพื่อน

แชร์โพสนี้

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *